Tea Bone Zen Mind
茶骨禅心 Tea Bone Zen Mind
 • Ah Li Shan
 • Bi Luo Chun
 • Buddha’s Palm
 • Charcoal oolong
 • Cui Feng
 • Da Yu Ling
 • Deer Valley
 • Dong Ding Oolong
 • Four Seasons
 • Flowery Orange Pekoe
 • Fu Shou Shan
 • Gao Shan Oolong
 • Geima Cha
 • Golden Tippy Pu Er
 • Hwang Jin Gui
 • Jade Oolong
 • Jasmine Pearl
 • Jing Xuan Oolong
 • Kuki Cha
 • Li Sha Oolong
 • Long Jin (Taiwan)
 • Long Jin (China)
 • Mei Shan Oolong
 • Oriental Beauty
 • Phoenix Oolong
 • Premium Gao Shan
 • Pu Er Tuo Cha
 • Pu Er Shan Cha
 • Qi Zhong
 • Shan Lin Xi
 • Sen Cha
 • Lao Zhong Sui Xian
 • Tie Guan Yin Muka
 • Tie Guan Yin, Premium
 • Tie Guan Yin (Te Guan)
 • Tie Guan Yin (Medium-Fired)
 • Tie Guan Yin (Winter)
 • Wen Shan
 • White Peony
 • White Tea
 • Ginger
 • Rose
 • Lavender
 • Salted Plum
 • Masala
 • Tumeric
 • Pandan
 • Longan
 • Wolfberry

partners

Tea Sampling Appointment

 11:30am - 1pm 2pm - 3:30pm 4pm - 5:30pm

General Enquiries

98 Emerald Hill Road, Singapore 229374
Tel: +65 6334 4212
Fax: +65 6333 4540
Email: info@teabonezenmind.com

Online Store: http://teabonezenmindshop.com

Operation Hours:
Mon – Sat: 11am till 7pm
Sun & PH: Closed